Báo cáo nhanh Kon Tum

Đoàn tư vấn ISC làm việc với PPMU Kon Tum

KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH KON TUM

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 1309/CPO-WB8 ngày 23/10/2019 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015.

Tiểu dự án WB8 tại tỉnh Kon Tum do Ban quản lý – Khai thác các công trình Thủy Lợi tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, thực hiện Sửa chữa, nâng cấp 14 hồ chứa (Hồ C3, Hồ C4, Hồ Đội 5, Hồ Cà Sâm, Hồ Ia Bang Thượng, Hồ Đăk Hơ Niêng, Hồ Kon Tu Zốp, Hồ Đắk Tin, Hồ C2, Hồ A1 Đội 4, Hồ Thôn 9, Hồ Ya Xăng, Hồ C3_704 và Hồ Đăk Ngót) với Tổng mức đầu tư: 200,65 tỷ VNĐ, tương đương 8,92 triệu USD (Với tỷ giá áp dụng 1USD = 22.500 VNĐ), trong đó:

– Phần vốn WB là: 8,45 triệu USD.

– Phần vốn đối ứng là: 0,47 triệu USD.

Vốn UBND tỉnh vay lại với tỷ lệ 15% vốn WB tương đương với 28,52 tỷ đồng, UBND tỉnh đã ký với Bộ Tài chính cho vay lại số 24/QLN-ĐP ngày 08/03/2018.

1.2. Cơ cấu tổ chức của PPMU

Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách, tuy nhiên đa số là cán bộ thực hiện kiêm nhiệm trong công tác quản lý.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Dự án WB8 tỉnh Kon Tum có 14 hồ chứa cần nâng cấp, sửa chữa. Hiện trạng hồ sơ thiết kế BVTC đã được phê duyệt và đang đấu thầu xây lắp.

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra xác suất hồ sơ thiết kế Tiểu Dự án WB8 tỉnh Kon Tum ,tư vấn ISC có một số phát hiện như sau:

(1) Có sự khác nhau rất lớn về lưu lượng đỉnh lũ thiết kế và lũ kiểm tra giữa báo cáo an toàn đập và FS được phê duyệt: .

STT

Hồ chứa

Báo cáo ATĐ

Báo cáo FS

QTK

QKT

QTK

QKT

1

Đội 5

49,77

69,3

33,53

46,65

2

Ya Xăng

51,5

75,9

52,5

77,5

3

Cà Sâm

73,5

98,8

40,57

45,3

4

Đắk Tin

128,1

166

70,1

94,2

(2) Hồ Ia Bang Thượng: Báo cáo an toàn đập đánh giá không ổn định thấm ở mặt cắt lòng sông, thiết kế cơ sở không có biện pháp chống xói và chỉ xây lại rãnh tiêu nước ở một số mặt cắt hư hỏng.

(3) Hồ Thôn 9 kết quả tính ổn định thấm và ổn định mái đều không đạt mà trong phần thiết kế không có biện pháp chống xói, đường bão hoà dâng cao xiên ra mái hạ lưu mà chỉ đắp áp trúc bù nhưng không có thiết bị thoát nước.

(4) Hồ C3: Báo cáo an toàn đập kết luận mất ổn định thấm và đường bão hoà dâng cao chọc ra mái hạ lưu, trong khi thiết kế chỉ trồng cỏ và xây rãnh thoát mà không có thiết bị thoát nước mái.

(5) Hồ Ya Xăng: Kết luận của báo cáo an toàn đập là đường bão hoà dâng cao chọc ra mái hạ lưu và cần làm thiết bị thoát nước mái, tuy nhiên thiết kế lại không có. Bản vẽ thiết kế cơ sở Btran=15m nhưng trong thuyết minh thiết kế cơ sở lại tính toán với Btran=28,5m.

c) Công tác thi công ngoài hiện trường:

Do tiểu dự án WB8 tỉnh Kon Tum chưa triển khai thi công, do đó đoàn TVGS (ISC) không đi kiểm tra hiện trường.

1.4. Đấu thầu và giải ngân

1.3.1. Thực trạng

a) Đấu thầu:

– Tư vấn: Đã thực hiện xong 13/15 gói thầu (06 gói thầu vốn WB và 09 gói thầu vốn đối ứng).

– Xây lắp: Đã thực hiện xong 1/4 gói thầu (Đang triển khai lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu thi công xây lắp của 14 hồ).

b) Giải ngân:

Giá trị giải ngân khoảng 14,498 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 16,896 tỷ đồng.

– Tư vấn: Giải ngân với giá trị là 14,038 tỷ đồng.

– Xây lắp: Chỉ mới giải ngân cho gói thầu rà phá bom mìn với giá trị là 0,460 tỷ đồng.

1.3.2. Một số phát hiện

a) Đấu thầu

– Công tác tập hợp hồ sơ chưa được chú trọng, thiếu các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

b) Giải ngân:

– Quản lý tiến độ và chất lượng: Tiến độ cơ bản đáp ứng xong bên cạnh đó có 02 gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát lập thiết kế BVTC và tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán đã hoàn thành nhưng chưa được thanh toán do thiếu vốn đối ứng.

1.3.3. Nguyên nhân

Chưa chú trọng đến công tác quản lý tài liệu, hồ sơ.

1.3.4. Giải pháp đề xuất

Công tác đấu thầu: Công tác quản lý hồ sơ cần được sắp xếp khoa học và đầy đủ các tài liệu pháp lý liên quan đến qua trình lựa chọn nhà thầu. Đối với từng gói thầu các văn bản pháp lý liên đến qúa trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phải được đóng kèm vào các báo cáo đánh giá HSDT của từng gói thầu đó.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng giải ngân lũy kế đến nay là 10.988 triệu đồng.

Cơ cấu tổ chức kế toán bao gồm 01 kế toán trưởng và thủ quỹ, kế toán viên đều là các thành viên kiêm nhiệm.

Hệ thống Báo cáo tài chính và sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

a) Việc lập Kế hoạch tài chính của dự án thiếu tính khả thi:

Phát hiện: Dự án có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tài chính của dự án rất thấp. Cụ thể về việc tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch vốn phần vốn ODA như sau:

STT

Năm

Kế hoạch vốn

Thực tế giải ngân

Tỷ lệ

1

Năm 2018

52.564

8.635

16%

2

Năm 2019

83.422

1.418

2%

Nguyên nhân:

– Việc lập kế hoạch tài chính, hàng năm chưa được xây dựng và cập nhật phù hợp tiến độ thực hiện thực tế của dự án. Đồng thời, việc lập kế hoạch chưa tính đến giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đảm bảo kế hoạch có tính khả thi.

– Tại BQLDA chưa có quy trình, chưa có các biện pháp hiệu quả để rà soát tính chặt chẽ, tính khả thi của việc lập kế hoạch.

Giải pháp: BQLDA cần chú trọng đến việc lập kế hoạch, tăng cường nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm để kế hoạch đặt ra mang tính khả thi cao, phù hợp với tiến độ thực tế của dự án. Đồng thời cần tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện để đạt được kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Quản lý và thanh toán hợp đồng

Phát hiện: Tại Dự án có một số gói thầu đã thực hiện xong nhưng chưa thanh toán theo đúng điều khoản hợp đồng, cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị hợp đồng

Ngày hoàn thành

Tỷ lệ hoàn thành

Tỷ lệ thanh toán

1

03/2019/HĐ-TV

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

245 triệu

22/03/2019

100%

0%

Nguyên nhân: Theo BQLDA, nguyên nhân tình hình thanh toán nêu trên là do nguồn vốn đối ứng chưa được bố trí kịp thời và quá trình lập hồ sơ thanh toán, phê duyệt kéo dài.

Giải pháp:

– Chậm cấp vốn đối ứng có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. Ngoài ra, không thanh toán đầy đủ và kịp thời là vi phạm hợp đồng và có thể gây khó khăn cho nhà thầu trong việc huy động các nguồn lực cần thiết để thực hiện hợp đồng, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

– BQLDA cần làm việc với các cơ quan hữu quan để vốn đối ứng được bố trí kịp thời theo nhu cầu của BQLDA.

3. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI

3.1. Tiểu dự án WB8 tỉnh Kon Tum

3.1.1. Thông tin – Tiến độ chung

– Tiểu dự án WB8 tại tỉnh Kon Tum do Ban quản lý – Khai thác các công trình Thủy Lợi tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, thực hiện Sửa chữa, nâng cấp 14 hồ chứa (Hồ C3, Hồ C4, Hồ Đội 5, Hồ Cà Sâm, Hồ Ia Bang Thượng, Hồ Đăk Hơ Niêng, Hồ Kon Tu Zốp, Hồ Đắk Tin, Hồ C2, Hồ A1 Đội 4, Hồ Thôn 9, Hồ Ya Xăng, Hồ C3_704 và Hồ Đăk Ngót)

– Tiến độ thực hiện các gói thầu tư vấn chính:

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: QĐ 1459/QĐ-UBND tỉnh ngày 29/12/2017.

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi: Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 30/7/2018.

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 11/9/2018.

+ Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội. Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 7/8/2019.

+ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 27/8/2019.

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng điều chỉnh: Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 17/9/2019.

+ Cơ bản hoàn thành công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Công khai thông tin Đánh giá tác động Môi trường và xã hội tại các địa phương có các công trình xây dựng.

Nhân sự của PPMU:

– Đã có 2 cán bộ chuyên trách thực hiện: Phạm Văn Oanh – Phụ trách Bồi thường tái định cư và anh Nguyễn Viết Châu – Phụ trách chính sách an toàn

– Các khoá tập huấn đã tham gia: Đã tham gia tập huấn của WB tháng về chính sách môi trươngv à an toàn xã hội

3.1.2. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư

a) Sự khác biệt giứa RAP và thực hiện

STT

Nội dung

RAP ( 4.2019)

Thực hiện[1]

Ý kiến tư vấn

1

Số hộ BAH

68 hộ, 3 tổ chức (UBND xã)

Trong 68 hộ BAH có 66 hộ bị thu hồi đất, 02 hộ bị hạn chế khả năng tiếp cận, 4 hộ gia đình bị ảnh hưởng về vật kiến trúc (ao cá)

Nhóm dễ bị tổn thương: Có 14 hộ DTTS toàn bộ là người Xơ Đăng tại công trình hồ Kon Tu Zốp. Trong đó có 6 hộ là hộ nghèo. Những hộ này ngoài các chính sách đền bù theo chính sách thì được hưởng các chính sách riêng được đề cập trong kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.

Không có hộ BAH nặng

Không có trường hợp hiến đất

Huyện ĐakHà 7 tổ chức, 31 hộ

Huyện Sa Thầy; 3 tổ chức, 40 hộ

Huyện Đăk Tô: 1 tổ chức, 17 hộ

Có tổng số 26 hộ dễ bị tổn thương, trong đó:

Gói thầu số 1: 17 hộ DTTS, 1 hộ Phụ nữ làm chủ hộ.

Gói thầu số 2: 1 hộ phụ nữ làm chủ hộ

Gói thầu số 3: 7 hộ phụ nữ làm chủ hộ

2

Tham vấn cộng đồng, phỏng vấn sâu

Trong tháng 8/2018 và tháng 12/2018 đã thực hiện tham vấn tại 12 xã có các công trình thi công.Thành phần tham vấn gồm: Đại diện UBND xã, Đại diện các tổ chức quần chúng: Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân; Đại diện các hộ gia đình trong vùng dự án (125 hộ)

Phỏng vấn sâu: 101 cuộc tại 12 xã. Trong đó: Lãnh đạo địa phương/Hội đoàn thể 75 người; Cán bộ quản lý vận hành công trình 14 người; Cán bộ phụ trách thủy lợi 12 người.

Phiếu khảo sát: 125 hộ (Bao gồm 68 hộ Hộ có khả năng BAH trực tiếp 125 hộ hưởng lợi, 74 hộ thuộc đối tượng nhạy cảm)

TLN 12 buổi/12 xã

(nguồn báo cáo Đánh giá tác động Môi trường xã hội 4/2019)

Hoạt động tham vấn được tổ chức thành 2 lần: Lần 1 vào 8/2018; Lần 2 vào tháng 12/2018.

Tỉ lệ phụ nữ tham gia các cuộc họp tham vấn: 35%

Báo cáo RAP chưa đề cập bao nhiêu nam, nữ tham dự

3

Hộ dễ bị tổn thương BAH

14 hộ (Cả 14 hộ đều là người dân tộc Sơ Đăng, trong đó có 06 hộ nghèo)

17 hộ

Trong phương án bồi thường hộ này có được hỗ trợ dành cho nhóm dễ bị tổn thương?

4

Ngân sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC

1.450.286.563 VNĐ

2.619.271.000 VNĐ

5

Diện tích thu hồi

31.101,2 m2

31.380,6 m2

Thu hồi vĩnh viễn

Vĩnh viễn:

31.380,6

Thu hồi tạm thời

0

0

6

Cây cối BAH

864 cây

7773 cây

7

Vật kiên trúc BAH

1187.9 m2 bờ ao bằng đất

0

8

Hoa màu BAH

257,6 m2

9

Xã Bị ảnh hưởng

12 xã/phường

12 xã/phường

b) Các hoạt động bồi thường và tái định cư

Hồ chứa /gói thầu

Gói thầu số 1

Gói thầu số 2

Gói thầu số 3

Các hoạt động bồi thường và tái định cư

Thời gian bắt đầu và kết thúc[2]

Thời gian bắt đầu và kết thúc[3]

Thời gian bắt đầu và kết thúc[4]

Phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng

12/10/2018 đến 18/10/2018

12/11/2018 đến 13/11/2018

11/10/2018 ÷ 18/10/2018

Kiểm kê chi tiết (DMS)

19/10/2018 đến 18/12/2018

12/11/2018 đến 13/11/2018

16/10/2018 ÷ 18/10/2018

Lập phương án bồi thường

26/02/2019; 29/3/2019 đến 17/3/19; 19/4/2019

17/01/2019 đến 11/02/2019

26/02/2019 ÷ 17/3/2019

Tham vấn người BAH về phương án bồi thường

26/02/2019; 08/3/2019 đến 17/3/19; 28/3/2019

17/01/2019÷11/02/2019; 23/4/2019÷13/5/2019

26/02/2019 ÷ 17/3/2019

Cập nhật số liệu trong RAP và trình WB phê duyệt

Hoàn chỉnh phương án và trình phê duyệt

20/3/2019; 21/5/2019 đến 23/4/2019; 25/7/2019

19/02/2019; 21/5/2019

20/3/2019

Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường

20/3/2019÷23/4/2019 ; 21/5/2019÷25/7/2019

19/02/2019÷11/3/2019;

21/5/2019÷25/7/2019

20/3/2019÷23/4/2019

Tham vấn người BAH về phương án bồi thường đã duyệt

21/3/2019÷22/4/2019

22/5/2019÷24/7/2019

20/02/2019÷24/7/2019

21/3/2019÷22/4/2019

Chi trả bồi thường

10/2019

4/2019 và 8/2019

5/2019

Tái định cư và Giải phóng và bàn giao mặt bằng

12/2019

12/2019

12/2019

Giám sát độc lập và báo cáo

Quý I/2020

Quý I/2020

Quý I/2020

Ghi chú:

3 Kể cả kế hoạch dự kiến

4 Kể cả kế hoạch dự kiến

5 Kể cả kế hoạch dự kiến

3.1.3. Kế hoạch hành động giới (GAP)

Công trình chưa thi công nên các kế hoạch hành động giới (GAP) chưa thực hiện.

a) Các hoạt động GAP

Mục tiêu

Nội dung

Thực hiện

Biện pháp

Theo báo cáo SA trang 80 – 87 có phụ lục kế hoạch hành động giới

Mục tiêu 1: Nâng cao an toàn đập và điều kiện tưới

20% lao động phổ thông và ưu tiên lao động nữ

Nam và nữ được trả lương như nhau với cùng 1 công việc

Nhà thầu không thuê lao động trẻ em

Tạo điều kiện cho hộ dễ bị tổn thương tham gia lao động

Mục tiêu 2: Tăng cườngnăg lực của phụ nữ để tận dụng lợi ích của TDA

30% phụ nữ tham gia các khoá đào tạo khuyến nông

Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức của người dân vè các tệ nạn xã hội tiềm ẩn cho nhóm DBTT đặc biệt là phụ nữ và người DTTS

Chương trình phòng chống HVI/AIDS và buôn bán người trái phép

Tiến hành các chương trình về các biện pháp giảm thiểu dựa vào cộng đồng sẽ được phổ biến tại xã/thôn và có sự tham gia của cộng đồng và nhóm hộ DBTT

Các tài liệu và thông tin về TDA sẽ được cấp tới người dân địa phương bằng các thình thức phù hợp về ngôn ngữ, văn hoá và giới của địa phương, đặc biẹt các tài liệu dịch dang ngông ngữ dân tộc

Chương trình phổ biến các biện pháp rủi ro trong giai đoạn xây dựng TDA

Quản lý TDA

Các hướng dân về giáo dục và phát triển giứoi sẽ được cung cấp cho các cán bộ PMU các cơ quan địa phương và nhà thàu. Tât cả các hoạt động nâng câo năng lực sẽ bao gồm sự tham gia của phụ nữ và người dTTS

b) Kinh phí thực hiện kế hoạch hành động giới theo báo cáo SA

STT

Nội dung

Chi tiết

Đơn vị

Kết quả thực hiện tính đến tháng 10/2019

1

Tổ chức các cuộc họp phổ biến thông tin đến cộng đồng

Lồng ghép trong kế hoạch truyền thông tham vấn có sự tham gia

Chưa thực hiện

2

Khám chữa bệnh cho công nhân, cung cấp các thiết bị y tế, BCS…

Nhà thầu hỗ trợ công nhân khám chữa bệnh, phổ biến nâng cao ý thức về sức khỏe cộng đồng cho công nhân, cung cấp tủ thuốc, bao cao su trong các khu vực lán trại

5 triệu/công trình

(Kinh phí do nhà thầu tự phân bổ)

Chưa thực hiện

3

Tổ chức các khóa đào tạo khuyến nông

Cán bộ PPMU phối hợp với chính quyền cấp xã lập danh sách các hộ tham gia các khóa học do UBND huyện tổ chức.

Kinh phí đào tạo khuyến nông, khuyến lâm do UBND tỉnh phân bổ

Chưa thực hiện

Tổng

c) Tài chính cho chương trình giảm thiểu theo báo cáo SA

Trang 77, báo cáo SA có đề xuất các chương trình giảm thiểu. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tháng cuối tháng 10/2019, vẫn chưa đươc thực hiện

TT

Nội dung

Chi phí

Tình trạng

1

Kế hoạch truyền thông, tham vấn có sự tham gia (chi tiết tại phụ lục).

6.000.000

Chưa thực hiện

2

Công bố thông tin

22.000.000

Chưa thực hiện

Tổng (VND)

28.000.000

Tổng (Đô la Mỹ) (1 usd = 22.800 VND)

1.228 USD

3.1.4. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)_Chưa thực hiện

Trong Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) tháng 4/2109 trang 43 có đề cập đến các đề xuất hoạt động giảm thiểu như sau. (Xem bảng dưới). Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/10/2019 các nội dung này chưa được thực hiện.

TT

Chương trình

Số gia đình được hỗ trợ

Đơn giá

(VNĐ)

Tổng cộng

(VNĐ)

1

Hỗ trợ đào tạo phát triển nông nghiệp và sinh kế: Hỗ trợ chi phí tham gia khoá học tại cơ sở đào tạo của huyện đối với 14 hộ DTTS.

14

1.000.000

14.000.000

2

Hỗ trợ bằng hiện vật: Ngoài khoảng hỗ trợ phục hồi sinh kế, 14 hộ người DTTS được hỗ trợ thêm đối với diện hộ gia đình dễ bị tổn thương, trong đó có 06 hộ được hưởng mức hỗ trợ của hộ nghèo. Hình thức hỗ trợ bằng gạo.

14

46.000.000

Hộ người DTTS

08

2.000.000

16.000.000

Hộ DTTS là hộ nghèo

06

5.000.000

30.000.000

Tổng

60.000.000

Dự phòng (10%)

6.000.000

Quản lý phí (10%)

6.000.000

Tổng (VND)

72.000.000

Tổng (USD)

3.158

Ghi chú: Tất cả các chi phí hỗ trợ trên đã được lồng ghép trong chi phí RAP của TDA.

4. VỀ MÔI TRƯỜNG

4.1 Tình hình thực hiện

Dự án do Sở NN & PTNT Kon Tum làm chủ đầu tư và giao cho ban QL – KT các công trình Thủy Lợi thực hiện.

Tới thời điểm 31.10.2019 dự án hiện chưa triển khai thi công, Đang trong giai đoạn đấu thầu xây lắp, chưa thực hiện công tác xây dựng.

Đơn vị quan trắc, giám sát Môi trường, đang lựa chọn nhà thầu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt.

4.2 Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

– PPMU: Có 1 cán bộ được phân công phụ trách về Giới và Môi trường. Tuy nhiên cán bộ này chưa được tập huấn về chính sách an toàn nói chung và về môi trường nói riêng.

– Thông tin liên hệ: Anh Nguyễn Việt Châu.

+ Số điện thoại: 0914147126

+ Mail: Chau Nguyen nguyenvietchaukt@gmail.com

4.3 Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn TVGS (ISC).

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) do đơn vị chưa thi công nên đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đánh giá tác động Môi trường được phê duyệt đã phát hiện như sau:

TT

Phát hiện

Khuyến nghị

1

– Tại đánh giá tác động Môi trường được phê duyệt, đã có danh sách nhưng, chưa có ý kiến của nhà dân ảnh hưởng trực tiếp tới dự án, chỉ có ý kiến của các cán bộ trong xã

– Hình ảnh liên quan công tác tham vấn có 7/12 xã

Báo cáo đã được phê duyệt, thẩm định cần thực hiện theo đúng nội dung cam kết đã nêu báo cáo đánh giá tác động Môi trường.

5. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Thích – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Kon Tum về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.