Báo cáo nhanh Gia Lai

Đoàn tư vấn ISC làm việc với PPMU Gia Lai

KẾT QUẢ GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8), TỈNH GIA LAI

Thực hiện: Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC)

(Kèm theo Văn bản số 1309/CPO-WB8 ngày 23/10/2019 của Ban CPO)

1. GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ WB8 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015.

Tiểu dự án WB8 tại tỉnh Gia Lai do Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, thực hiện Sửa chữa, nâng cấp 8 hồ chứa (Hồ Buôn Lưới, Hồ Plei Tô Kôn, Hồ Ayun Hạ, Hồ Hà Tam, Hồ Ia Năng, Hồ Làng Me, Hồ Ea Dreh và Hồ Ia Ring) với Tổng mức đầu tư: 127.630.000.000 VNĐ, tương đương 5,67 triệu USD, trong đó:

– Phần vốn WB là: 5,38 triệu USD.

– Phần vốn đối ứng là: 0,29 triệu USD.

Vốn UBND tỉnh vay lại với tỷ lệ 15% vốn WB tương đương với 18,165 tỷ đồng, UBND tỉnh đã ký Thỏa thuận vay lại với Bộ Tài chính tại Hợp đồng số 33/QLN-ĐP ngày 29/03/2018.

1.2. Cơ cấu tổ chức của PPMU

Ban quản lý dự án đã có cơ cấu tổ chức với đầy đủ các bộ phận chuyên trách, tuy nhiên do biến động nhân sự nên chưa có sự bàn giao đầy đủ giữa nhân sự cũ và nhân sự mới được bổ sung.

1.3. Thiết kế, thi công

a) Thực trạng

Tiểu dự án WB8 tỉnh Gia Lai đang triển khai có 01 tiểu dự án: Gồm 8 hồ chứa danh mục các hồ chứa không thay đổi trong quá trình thực hiện. Tổng mức đầu tư: 127,630 tỷ đồng.

+ Tình hình thực hiện: Đang triển khai lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

b) Hồ sơ thiết kế:

Qua kiểm tra xác suất hồ sơ thiết kế Tiểu Dự án WB8 tỉnh Gia Lai ,tư vấn ISC có một số phát hiện như sau:

(1) Hồ IA Năng: Cao trình vật thoát nước áp mái là 598,0m tuy nhiên tại mặt cắt số 2 có cao độ mái hạ lưu thấp nhất là 597,47m nhưng không có thiết bị thoát nước.

(2) Hồ Ea Dreh: Đập đất đồng chất có lớp đắp đập là lớp 1b có hệ số thấm K=2,13×10-4. Theo quy phạm cần có biện pháp chống thấm, tuy nhiên hồ sơ thiết kế lại không có.

(3) Hồ Hà Tam:

– Cao trình vật thoát nước áp mái là 481,2m tuy nhiên tại mặt cắt D7 có cao độ mái hạ lưu thấp nhất là 480,5m nhưng không có thiết bị thoát nước.

– Tường dốc nước tràn xả lũ cao 2m nhưng chỉ dày đều 20cm từ đỉnh tường đến chân tường.

(4) Hồ Ea Ring: Đào kênh thoát lũ với bề rộng đáy kênh là 19m, mái kênh m=2, dự kiến thu hồi gần 9ha đất lúa của người dân, cần xem xét lại quy mô sửa chữa của hồ này

c) Công tác thi công ngoài hiện trường:

Do tiểu dự án WB8 tỉnh Gia Lai chưa triển khai thi công, do đó đoàn TVGS (ISC) không đi kiểm tra hiện trường.

1.4. Đấu thầu và giải ngân

1.3.1. Thực trạng

a) Đấu thầu:

– Tư vấn: Đã thực hiện xong 5/10 gói thầu (02 gói thầu vốn WB và 03 gói thầu vốn đối ứng).

– Xây lắp: Chưa triển khai.

b) Giải ngân:

Giá trị giải ngân khoảng 5,131 tỷ đồng/Tổng giá hợp đồng 8,001 tỷ đồng..

1.3.2. Một số phát hiện

a) Đấu thầu

– Công tác tập hợp hồ sơ chưa được chú trọng, thiếu các tài liệu pháp lý đóng kèm theo báo cáo xét thầu.

– Thiếu 2/3 chứng chỉ hành nghề đấu thầu và cam kết của các thành viên tham gia chấm thầu đính kèm với quyết định thành lập tổ chuyên gia chấm thầu.

b) Giải ngân:

– Quản lý tiến độ và chất lượng: Tiến độ dự án hiện đang bị chậm 4-5 tháng.

1.3.3. Nguyên nhân

Chưa chú trọng đến công tác quản lý tài liệu, hồ sơ. Do bộ máy cán bộ luân chuyển, thay đổi chưa ổn định nên ảnh hưởng đến tiện độ chung của dự án.

1.3.4. Giải pháp đề xuất

– Công tác đấu thầu: Công tác quản lý hồ sơ cần được sắp xếp khoa học và đầy đủ các tài liệu pháp lý liên quan đến qua trình lựa chọn nhà thầu. Đối với từng gói thầu các văn bản pháp lý liên đến qúa trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phải được đóng kèm vào các báo cáo đánh giá HSDT của từng gói thầu đó. Các thành viên trong tổ chuyên gia yêu cầu phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

– Chủ đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ

2.1. Thực trạng

Tổng giải ngân lũy kế đến thời điểm kiểm toán là 5.128 triệu đồng.

2.2. Phát hiện, nguyên nhân, giải pháp xử lý

a) Quản lý chung dự án’

Phát hiện:

– Đến thời điểm kiểm toán, Ban quản lý dự án chưa thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính các quý năm 2019 theo quy định của Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính cho dự án.

– Dự án thiếu hệ thống sổ sách kế toán từ 01/01/2018 đến nay. Bộ hồ sơ chứng từ của dự án chưa đầy đủ và chỉ có một số chứng từ thanh toán lưu trữ rời rạc, chưa theo hệ thống.

– Cơ cấu bộ máy kế toán của dự án có 01 cán bộ kiêm nhiệm.

Nguyên nhân:

– Nhân sự kế toán của dự án chưa ổn định. Theo BQLDA, mặc dù bộ máy kế toán có 01 cán bộ kiêm nhiệm, tuy nhiên nhân sự mới thay đổi và bổ nhiệm theo quyết định số 46/QD-BQL ngày 10/06/2019.

– Việc bàn giao giữa cán bộ phụ trách kế toán cũ và mới không đầy đủ (không có Báo cáo tài chính năm 2018, các quý năm 2019, không có đối chiếu các số liệu thanh toán các nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN năm 2018, …).

Giải pháp: Ban quản lý dự án cần giải quyết dứt điểm việc bàn giao tài liệu của bộ phận kế toán, rà soát và tập hợp hệ thống hồ sơ dự án để đảm bảo số liệu tài chính dự án được theo dõi đầy đủ theo quy định.

b) Việc đối chiếu công nợ với nhà thầu, đối chiếu ngân hàng:

Phát hiện: Tại BQLDA không có các biên bản đối chiếu công nợ với nhà thầu, không có biên bản đối chiếu ngân hàng năm 2018 và năm 2019.

Nguyên nhân: Việc lưu trữ, đối chiếu công nợ nhà thầu và số liệu ngân hàng tại BQLDA chưa có quy trình, chưa có hệ thống và quy định cụ thể để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ phụ trách.

Giải pháp:

– Không thực hiện đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng hàng tháng, đối chiếu công nợ nhà thầu định kỳ thể hiện sự không tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính của Dự án, dẫn đến các sai lệch không được phát hiện và điều chỉnh kịp thời, tài sản của Dự án có thể mất mát hoặc sử dụng sai mục đích do chậm phát hiện các chênh lệch này.

– Dự án cần tuân thủ việc đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng hàng tháng, đối chiếu công nợ nhà thầu định kỳ và các biên bản cần được lưu lại theo quy định.

3. GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI

3.1. Tiểu dự án WB8 tỉnh Gia Lai

3.1.1. Thông tin – Tiến độ chung

Tiểu dự án WB8 tỉnh Gia Lai do Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện triển khai sửa chữa, nâng cấp 8 hồ thuộc 8 xã của 6 huyện theo QĐ 4638/QĐ – BNN-HTQT. Danh mục 8 hồ và địa chỉ cụ thể như sau:

STT

Tên hồ chứa

Địa điểm xây dựng

Nội dung sửa chữa

Xã / Thị trấn

Huyện

1

Hồ Buôn Lưới

Xã Sơ Pai

Huyện Kbang

Sửa chữa, gia cố đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, đường vận hành, xây dứng mới nhà quản lý

2

Hồ PleitôKôn

Xã Sơ Pai

Huyện Kbang

Sửa chữa, gia cố và nâng cấp tràn xã lũ

3

Hồ Ayun Hạ

Xã Ayun Hạ

Huyện Phú Thiện

Sửa chữa, gia cố và nâng cấp tràn xã lũ

Xã Chư A Thai

Huyện Phú Thiện

4

Hồ Hà Tam

Xã Hà Tam

Huyện Đăk Pơ

Sửa chữa, gia cố và nâng cấp tràn xã lũ,đập đất, nhà quản lý.

5

Hồ Ia Năng

Thị trấn Ia Kha

Huyện Ia Grai

Sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, xây nhà quản lý mới

6

Hồ Làng Me

Xã Ia Hrung

Huyện Ia Grai

Sửa chữa, gia cố đập đất, tràn xả lũ

7

Hồ Ea Dreh

Xã Ea Dreh

Huyện Krông Pa

Sửa chữa, gia cố nâng cấp đập đất, tràn xả lũ, hệ thống quan trắc

8

Hồ Ia Ring

Xã Ia Tiêm

Huyện Chư Sê

Sửa chữa, gia cố đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước

Tiến độ thực hiện các gói thầu tư vấn chính:

– Gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và an toàn đập (DSR): Đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/12/2018.

– Gói thầu lập Báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã hoàn thành và được phê duyệt ngày 12/12/2018. Các báo cáo Môi trường – Xã hội đã hoàn thành, hiện nay đang hoàn thiện để trình xin ý kiến của thông qua của CPO và Ngân hàng thế giới.

– Dự kiến đến đầu năm 2021 tất cả 8 hồ sẽ được triển khai thi công và sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

– Tiểu dự án chưa triển khai thi công nên các kế hoạch RAP, EMDP, GAP chưa được thực hiện.

Nhân sự của PPMU:

– Ban quản lý dự án có bố trí cán bộ phụ trách chính sách an toàn xã hội: Thái Duy Tài, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi. Tuy nhiên Cán bộ cũng chưa rõ những hoạt động GAP – EMDP sẽ phải thực hiện như thế nào?

– Thông tin liên lạc: Số ĐT: 0914.780.426 Email: tai.las749@gmail.com

– Việc cung cấp tài liệu theo yêu cầu của đoàn tư vấn ISC vẫn còn thiếu, lưu trữ chưa khoa học.

3.1.2. Tái định cư (RAP): Chưa thực hiện

Diện tích thu hồi: Theo báo cáo RAP tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 89.720 m2. Không có hộ nào ảnh hưởng đến đất thổ cư, nhà ở, không có hộ nào phải di dời tái định cư. Tuy nhiên, theo văn bản số 57/2019/CV_ISC Ngày 24 tháng 10 của Viện Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu (ISC) – Đơn vị Tư vấn chính sách an toàn của dự án thì có sự điều chỉnh lại về thiết kế và phạm vi thu hồi. Theo đó, qua quá trình khảo sát ước tính thiệt hại chi tiết dựa trên hồ sơ thiết kế và khảo sát thực địa. ISC xác định tổng diện tích thu hồi đất là 151.720 m2. Việc thay đổi diện tích, phạm vi ảnh hưởng, cách tính toán về các khoản hỗ trợ sản xuất, phục hồi sinh kế cũng như thay đổi về chi phí thực hiện dự án dẫn đến chi phí cho toàn bộ hoạt động Đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư tăng lên đáng kể so với Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Số hộ bị ảnh hưởng: Theo kết quả khảo sát sơ bộ IOL, Tiểu dự án sẽ ảnh hưởng đến 49 hộ gia đình 226 nhân khẩu, 7 UBND xã. Theo đó, trong 8 xã có công trình dự kiến triển khai thi công chỉ có 4 xã phải thu hồi đất phục vụ công trình. Số liệu về số hộ bị ảnh hưởng cụ thể như sau: 49 hộ, 226 nhân khẩu. Trong đó Nam 114 người, nữ 112 người. Toàn bộ 49 hộ bị ảnh hưởng này đều thuộc nhóm dễ bị tổn thương, đều là người dân tộc thiểu số (Gia Rai và Ba Na).

Dự trù kinh phí thực hiện RAP: Kinh phí thực hiện RAP khoảng 8.838.069.000 VNĐ sử dụng nguồn kinh phí đối ứng của địa phương.

Tuy nhiên theo Báo cáo mới nhất của đơn vị tư vấn Chính sách an toàn dự án ( Viện phát triển bền vững và biến đổi khí hậu) thì chi phí dự kiến cho việc thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của dự án có sự thay đổi lên 12.165.538.000 vnđ. Sự thay đổi này được giải trình tại văn bản số tại văn bản số 57/2019/CV-ISC ngày 24 tháng 10 năm 2019. (Thay đổi về phạm vi ảnh hưởng, thay đổi về cách tính toán chi phí hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ cấp các hộ dễ bị tổn thương và thay đổi về cách tính chi phí tổ chức thực hiện dự án.

Nguồn: Báo cáo RAP (9/2019)

3.1.3. Kế hoạch hành động giới (GAP)

Công trình chưa thi công nên chưa thực hiện GAP

a) Các hoạt động GAP

Kết quả đầu ra dự án

Hoạt động và chỉ số

Tổ chức chịu rách nhiệm

Thời gian

Kết quả đầu ra 1: Các công trình của dự án được nâng cấp, sửa chữa

– Các nhà thầu ưu tiên sử dụng lao động phổ thông địa phương (thông qua thầu phụ); ít nhất 30% lực lượng lao động là lao động phổ thông tại địa phương;

– Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho lao động nữ phổ thông;

– Lao động nam và nữ phổ thông sẽ được trả lương như nhau đối với cùng một công việc;

– Các nhà thầu không thuê trẻ em làm việc cho các gói thầu xây dựng;

– Những người quan tâm đến việc làm của nhà thầu sẽ ghi tên tại cơ quan cấp thôn/ xã và trưởng thôn sẽ thông báo tên của họ cho các nhà thầu; ưu tiên cho các nhân khẩu của các hộ nghèo nhất

– Ban QLDA/ Tư vấn điều phối dự án sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo điều khoản này được đưa vào hợp đồng;

– Chính quyền xã sẽ nộp cho các nhà thầu danh sách những người quan tâm đến việc làm;

– Chính quyền xã sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo mục tiêu đó.

– Hội phụ nữ cấp xã chịu trách nhiệm đảm bảo phụ nữ được thuê.

Trong giai đoạn thi công

Kết quả đầu ra 2: Nâng cao năng lực về về thích nghi và linh hoạt trong việc tận dụng lợi thế mà Tiểu dự án mang lại

Tối thiểu 50% phụ nữ tham gia chương trình khuyến nông

Cán bộ Ban QLDA, UBND các huyện, UBND các xã

Trong giai đoạn thực hiện dự án

Kết quả đầu ra 3:

Nâng cao nhận thực về vấn đề xã hội tiềm tàng giữa nhóm dễ bị tổn thương

Chiến dịch Phòng chống HIV / AIDS

Chiến dịch giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng

Thông tin về giảm nhẹ rủi ro sẽ được gửi tới các xã và các thôn bản chịu ảnh hưởng bởi dự án, sử dụng phương pháp có sự tham gia, đặc biệt chú trọng đến các hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương (ví dụ như các nhóm hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và gia đình có người tàn tật và người cao tuổi, thanh thiếu niên đã nghỉ học).

Tài liệu phải đáp ứng vấn đề giới, phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ;

Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ được thực hiện bởi các hội phụ nữ và đại diện của các trung tâm phòng chống HIV/AIDS và xã trong khu vực dự án;

Các chiến dịch sẽ được thực hiện ở cấp xã và thôn với 2 cán bộ hỗ trợ cho mỗi thôn (trưởng thôn và 1 thành viên nữ của Hội phụ nữ)

Các chiến dịch sẽ được tiến hành ở cấp thôn bản và trong những ngày họp chợ, thông qua việc phân phát tờ rơi, sử dụng loa phóng thanh và diễn kịch;

Hội phụ nữ cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức chiến dịch truyền thông (tập huấn người hướng dẫn, xây dựng tài liệu) về công tác phối hợp với các trung tâm y tế của xã

Hội phụ nữ cấp thôn chịu trách nhiệm phổ biến thông tin;

Trung tâm y tế xã/huyện sẽ hỗ trợ Hội phụ nữ cấp xã

Tư vấn điều phối dự án gồm các chuyên gia giới trong nước và quốc tế. Các chuyên gia giới sẽ nghiên cứu tài liệu hiện có, và cung cấp thêm tài liệu nếu cần thiết.

Hàng tháng, trước và trong giai đoạn thi công

Chiến dịch giảm nhẹ rủi ro xây dựng

Ban QLDA và Nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế cấp huyện và cấp xã để xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, tập huấn, phòng tránh, chẩn đoán và điều trị cho người lao động.

Tất cả các chương trình và tài liệu được xây dựng sẽ lồng ghép các vấn đề về giới, bao gồm những điểm yếu và nhu cầu chính của nam giới và phụ nữ.

Cụ thể, Nhà thầu sẽ:

Xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức cho người lao động và cộng đồng, bao gồm các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm giải quyết vấn đề lây nhiễm HIV/AIDS và thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa;

Tư vấn tự nguyện và khuyến khích xét nghiệm HIV/AIDS để đảm bảo rằng tất cả người lao động đều biết về tình trạng sức khỏe của họ;

Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ cho những người bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS;

Cung cấp các công cụ chăm sóc y tế cơ bản (bao cao su miễn phí) tại lán trại của công nhân;

Ban QLDA, các Nhà thầu, Trung tâm y tế địa phương, chính quyền xã, Hội phụ nữ sẽ điều phối chung để tăng cường sức mạnh tổng hợp cho các hoạt động tập trung vào HIV/AIDS.

Trong giai đoạn xây dựng

Chiến dịch an toàn giao thông dựa vào cộng đồng

Ban QLDA và tổ chức đoàn thể sẽ tiến hành các chiến dịch truyền thông về các quy định về an toàn giao thông và các biện pháp an toàn giao thông tại thôn/ xã và trường học nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường bộ trong quá trình xây dựng và vận hành;

Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ được tiến hành cùng với chiến dịch chống buôn bán người, HIV/AIDS;

Cán bộ hỗ trợ sẽ sử dụng các tài liệu nhạy cảm về giới, nếu cần thiết;

Tập huấn cho cán bộ hỗ trợ sẽ được tiến hành bởi hội phụ nữ và các đại diện của Sở giao thông vận tải tại từng khu vực dự án;

Chiến dịch sẽ được tiến hành hai lần tại mỗi xã và trong những ngày có phiên chợ, thông qua phát tờ rơi và loa phóng thanh;

Chiến dịch cũng sẽ được tiến hành tại các trường bởi các giáo viên – những người đã tham dự các khoá tập huấn;

Chiến dịch sẽ được thực hiện ở cấp xã và thôn bởi 2 cán bộ hỗ trợ mỗi thôn (1 nam giới là trưởng thôn và và 1 thanh viên nữ trong Hội phụ nữ)

Ban QLDA;

Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chiến dịch (tập huấn cán bộ hỗ trợ, xây dựng tài liệu) và giám sát công tác phổ biến thông tin;

Chuyên gia giới từ Tư vấn thực hiện dự án sẽ nghiên cứu tài liệu đề xuất và cung cấp thêm tài liệu, nếu cần thiết.

Hàng tháng, trong giai đoạn xây dựng

Các biện pháp an toàn giao thông

Các mối nguy hiểm giao thông đường bộ sẽ được xác định và loại bỏ.

Các biển báo giao thông đường bộ và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ sẽ được lắp đặt tại các vị trí chiến lược dọc theo chiều dài các tuyến đường;

Vạch qua đường dành cho người đi bộ sẽ được lắp đặt khi cần thiết;

Để đảm bảo an toàn cho trẻ em và người đi bộ, các cột đèn và gờ giảm tốc sẽ được lắp đặt tại các địa điểm yêu cầu;

Hội phụ nữ và các cộng đồng địa phương sẽ được tham vấn về vị trí của các hệ thống an toàn;

Ban QLDA;

Tư vấn thực hiện dự án

Trong giai đoạn thiết kế chi tiết và thực hiện dự án

Quản lý dự án

Các buổi thảo luận và tập huấn về giới và phát triển sẽ được cung cấp cho các cán bộ của Ban QLDA, các tổ chức địa phương và các nhà thầu.

Tất cả các hoạt động tăng cường năng lực sẽ hướng mục tiêu đến phụ nữ

Tư vấn thực hiện dự án

Ban QLDA

Trong giai đoạn thiết kế và giai đoạn đầu thực hiện

b) Kinh phí thực hiện

STT

Nội dung đào tạo

Tỷ lệ nữ giới được yêu cầu

Ngân sách dự kiến

Ghi chú

1

Nâng cao năng lực về về thích nghi và linh hoạt trong việc tận dụng lợi thế mà Tiểu dự án mang lại: Đào tạo kỹ thuật về các dịch vụ khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp…

Ít nhất 50%

5.000.000/1 khóa x 08 xã = 40 triệu (mỗi khóa 30 -50 người tham gia, bao gồm các hộ BAH và dễ bị tổn thương)

Kết quả đầu ra 2: Bảng A1

2

Nâng cao nhận thực về vấn đề xã hội tiềm tàng giữa nhóm dễ bị tổn thương

08 khóa học, mỗi khóa 30 -50 người tham gia, bao gồm các hộ BAH và dễ bị tổn thương)

Kết quả Tiểu dự án tỉnh Gia Lai quả đầu ra 3: Bảng A1

Chiến dịch Phòng chống HIV / AIDS

Ít nhất 50%

4,000,000/1 khóa x 08 xã = 32 triệu

Nâng cao nhận thức về sức khỏe bà mẹ và trẻ em

100%

4,000,000/1 khóa x 08 xã = 32 triệu

Chiến dịch an toàn giao thông dựa vào cộng đồng

50%

4,000,000/1 khóa x 08 xã = 32 triệu

Tổng

136 triệu

Ngân sách: Ngân sách đối với Kế hoạch hành động giới được xem như là một phần của ngân sách quản lý dự án của TDA. Nguồn ngân sách này được lấy từ nguồn vốn đối ứng.

Nguồn: Báo cáo SA (9/2019)

3.1.4. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

Công trình chưa thi công nên chưa triển khai thực hiện

a) Kế hoạch thực hiện phát triển dân tộc thiểu số

Chương trình

Số khóa học

Số người tham gia

Đơn giá/khóa học (VNĐ)

Tổng cộng (VNĐ)

1

Đào tạo kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và Phát triển sinh kế bền vững

08

240

15.000.000

120.000.000

2

Truyền thông và Quản lý sức khỏe cộng đồng; Giới và phát triển giới

08

240

Lồng ghép cùng khóa đào tạo trong báo cáo SA

Tổng

16

480

120.000.000

Dự phòng (10%)

12.000.000

Quản lý phí (10%)

12.000.000

Tổng (VND)

144.000.000

b) Kinh phí thực hiện

Trong báo cáo Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số ghi: “Tất cả các chi phí cần thiết để tiến hành các hoạt động trong EMDP này nằm trong chi phí của TDA. Nguồn kinh phí thực hiện EMDP sẽ được hỗ trợ bởi WB trong khuôn khổ dự án DRaSIP.”

Nguồn: Báo cáo EMDP / (9/2019)

3.1.5. Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

a) Nội dung:

STT

Nội dung đào tạo

Ngân sách dự kiến

1

Đào tạo kỹ thuật về Sức khỏe và An toàn Lao động

(Bao gồm: cán bộ Ban QLDA, nhà thầu thi công, công nhân lao động thuộc nhà thầu và công nhân địa phương)

5 triệu/1 khóa học x 08 xã = 40 triệu

Tổng

40.000.000 VNĐ

b) Kinh phí thực hiện

Trong báo cáo SA có ghi: “Ngân sách: Ngân sách thực hiện đào tạo được xem là một phần trong ngân sách quản lý dự án của TDA. Sử dụng nguồn vốn đối ứng địa phương.”

Nguồn: Báo cáo SA (9/2019)

3.1.6. Kế hoạch tham gia và chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

a) Nội dung:

Hoạt động

Tần suất

Số lượng

Đơn giá

Chi phí

Chi tiêu

Truyền thanh tin tức trên các loa phát thanh về các hoạt động xây dựng

Mỗi tuần một lần trong giai đoạn thi cộng

08 xã

2.000.000 đồng /xã

16.000.000 đồng

Chi phí này có trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và các bên liên quan

Tổ chức họp tham vấn quy mô lớn với chính quyền xã/huyện và các hộ về việc thi công các công trình dự án

Hai tháng một lần trong giai đoạn thi công

08 xã

2.000.000 đồng/1 cuộc họp

16.000.000 đồng

Chi phí này có trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và các bên liên quan

Dán trên bảng tin để thông báo thông tin cho UBND xã và người dân được biết

Hai lần/tuần trong giai đoạn thi công

08 xã

1.000.000 đồng/1 cuộc họp

8.000.000 đồng

Chi phí này có trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và các bên liên quan

Tổng

40.000.000 đồng

b) Kinh phí thực hiện

Trong báo cáo SA ghi: “Ngân sách thực hiện Kế hoạch tham gia của Tiểu dự án sẽ được lấy từ ngồn vốn đối ứng của địa phương” .

Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách an toàn theo báo cáo SA

STT

Nội dung

Thành tiền

1

Kế hoạch hành động tái định cư

8.838.069.000

2

Kế hoạch hành động giới

136.000.000

3

Kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe cộng đồng

40.000.000

4

Kế hoạch tham gia và Chiến lược Truyền thông đối với các bên liên quan

140.000.000

5

Phố biến thông tin

40.000.000

Tổng (VNĐ)

9.194.069.000

Tổng (USD $) (1 usd = 22.590 VNĐ)

406.997

3.2. Những vấn đề tồn tại – Giải pháp/Trách nhiệm

STT

Nội dung

Giải pháp/trách nhiêm

1

Trong kế hoạch Tái định cư EMDP ghi kinh phí thực hiện kế hoạch là 144 triệu đồng và lấy từ nguồn vốn tài trợ của WB.

Ban cần rà soát và thống nhất lại nguồn kinh phí thực hiện triển khai các hoạt động EMDP chính xác là vốn đối ứng địa phương hay vốn WB để có kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp.

2

Các hoạt động giảm thiểu tác động xã hội còn lại GAP, Truyền thông, bảo vệ sức khỏe cộng đồng với số tiền dự kiến lớn lên đến 356 triệu đồng. Nếu EMDP cũng sử dụng vốn đối ứng tỉnh thì sẽ cần đến 500 triệu đồng. Cùng với 8.838.069.000 vnđ, cập nhật lại là 13.165.538.000 vnđ tiền thực hiện RAP thì ngân sách đối ứng của tỉnh liệu có khả thi?

Ban cần rà soát lại về chi phí thực hiện các hoạt động đã hợp lý chưa, nguồn vốn lấy từ đâu, có khả thi hay không để phối hợp với các đơn vị khác tổ chức triển khai các hoạt động một cách có hiệu quả.

3

Các biên bản tham vấn cộng đồng không ghi số lượng thành viên tham gia, số nam/nữ, ý kiến cụ thể của các thành phần tham gia. Thiếu danh sách và chữ ký các thành viên tham gia. Phần chữ ký biên bản tham vấn không có chữ ký của đại diện khu dân cư

Ban yêu cầu tư vấn bổ sung, hoàn thiện cho đầy đủ

4

Cơ cấu cán sự tham gia dự án có sự thay đổi. Giám đốc dự án đã có quyết định nghỉ hưu trong khi chưa có quyết định bổ nhiệm giám đốc mới. Nhân sự tham gia chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nhiều vị trí, việc huy động tham gia dự án này gặp nhiều khó khăn.

Chủ đầu tư cần kiện toàn lại bộ máy BQL Dự án, bổ nhiệm giám đốc mới và bố trí nhân sự chuyên trách để triển khai các nhiệm vụ của tiểu dự án

5

Giá trị bồi thường và giải phóng mặt bằng, tái định cư giữa báo cáo khả thi được phê duyệt và giá trị do đơn vị Tư vấn tính toán lại sau khi điều tra chi tiết có sự thay đổi lớn gây khó khăn lớn cho địa phương trong việc thu xếp nguồn vốn đối ứng. Ảnh hưởng đến tiến độ chung của việc triển khai thực hiện tiểu dự án của địa phương nói riêng, của toàn dự án nói chung.

Ban QLDA phối hợp với lãnh đạo địa phương, rà soát và cân đối ngân sách để thực hiện dự án.

4. VỀ MÔI TRƯỜNG

4.1 Tình hình thực hiện

Tới thời điểm 31.10.2019 dự án hiện chưa triển khai thi công, Đang trong giai đoạn đấu thầu xây lắp, chưa thực hiện công tác xây dựng.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được UBND tỉnh phê duyệt.

4.2 Công tác tổ chức và nhân sự giám sát an toàn môi trường

+ PPMU: Có 1 cán bộ được phân công phụ trách về Giới và Môi trường. Tuy nhiên cán bộ này chưa được tập huấn về chính sách an toàn nói chung và về môi trường nói riêng.

+ Anh Thái Duy Tài: 0914780426 – Phụ trách Môi trường (Kiêm nhiệm).

+ Mail: tai.las749@gmail.com

4.3 Một số tồn tại cần khắc phục và khuyến nghị của đoàn TVGS (ISC).

Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ 3, bao gồm cả kiểm toán nội bộ (ISC) do đơn vị chưa thi công nên đã tiến hành kiểm tra hồ sơ đánh giá tác động Môi trường được phê duyệt đã phát hiện như sau:

TT

Phát hiện

Khuyến nghị

1

– Tại đánh giá tác động Môi trường được phê duyệt

+ báo cáo Có 8 công trình hồ thực hiện sửa chữa, đất hạn chế khả năng sử dụng 10 hồ (trang 32 báo cáo)

+ Có 14 hộ + 03 UBND bị ảnh hưởng, danh sách tham vấn không có 14 hộ này?

+ Không có hình ảnh tại 8 xã tham vấn dân và ko có ý kiến xác nhận của dân, toàn lãnh đạo, cán bộ?

+ Phê duyệt dtm, 8 hồ, 7 xã nhưng báo cáo 8 hồ, 8 xã???

+ Hồ sơ không có chữ ký Ông Mai Thái An, đơn vị tư vấn

+ Không có hình ảnh tham vấn tại DTM 2018

è Báo cáo đã được phê duyệt, thẩm định cần thực hiện theo đúng nội dung cam kết đã nêu báo cáo đánh giá tác động Môi trường.

5. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN PPMU ĐĂNG BÀI, CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÊN TRANG WEB iscwb8.com.vn

Đoàn Giám sát ISC dã hướng dẫn cho anh Thắng – Cán bộ kỹ thuật của PPMU Gia Lai về công tác đăng bài, cập nhật tình hình tiểu dự án lên trang Web: iscwb8.com.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ kỹ thuật PPMU chụp ảnh hiện trường các dự án đang thi công để cập nhật lên website để các bên liên quan có thể khai thác và đánh giá được tiến độ cũng như chất lượng thi công của các công trình. Theo quy định cứ 3 tháng một lần các PPMU sẽ phải đăng tải các hình ảnh thi công, bài viết và bảng biểu (theo mẫu) trong đó có điền đầy đủ các thông tin.