Đoàn ISC làm việc tại ban PPMU Yên Bái và ảnh thực địa thi công của hồ Chóp Dù

Hình ảnh đoàn ISC làm viêc tại ban PPMU Yên Bái
Đoạn dốc nước và sân tiêu năng đang được thi công.
Đoạn dôc nước sau ngưỡng tràn của hồ Chóp Dù

Đã hoàn thiện chân dầm khóa mái thượng lưu đập đang thi công mái TL theo đúng mái thiết kế
Hình ảnh ngưỡng tràn đang được thi công hoàn thiện